AFGELAST.

Algemene Deelnemers Jaarvergadering

 

Vrijdag 20 maart 2020 gaat de jaarlijkse algemene deelnemersvergadering van de SASA NIET door.

Als gevolg van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus en de door de regering aanbevolen maatregelen heeft het bestuur hiertoe moeten besluiten.

De jaarvergadering zal op een later tijdstip in het jaar gehouden worden en dan zullen we u opnieuw uitnodigen. We hopen hiermee bij te dragen aan een beperking van verspreiding van het virus.

 

 

 

 

 


 

Terugkijken op een geslaagde kerstviering van 20 december 2019

 

De zaal was feestelijk versierd en de SASA deelnemers werden vriendelijk verwelkomd door leden van het bestuur.  Ondanks het slechte weer was de opkomst groot. De ruim 130 deelnemers lieten zich de koffie met kerstbrood dan ook prima smaken. Het  koor “Zang en Vreugde” had er weer veel zin in. Met verschillende kerstliedjes werd de zaal in kerststemming gebracht en in haar toespraak refereerde Dominee Els de Clercq aan de saamhorigheid die dat uitstraalde, maar ook aan de warmte en de kou die bij kerstmis horen. Ze illustreerde dat met de parabel van de boer die op zijn land een bronzen klok vond die door de bevolking in een mooie klokkentoren gebouwd werd en door zijn geluid de mensen verbond. Echter de boze Tsaar vernielde de klok. Als door een wonder werden de scherven klokjes en verdeeld onder de mensen en de stem van de klok klonk voort.

In de pauze werden de consumpties rond gebracht waarbij het  “advocaatje met slagroom” niet ontbrak. En natuurlijk werd er weer veel gepraat.

Pastor Janine Kallen sprak over medemenselijkheid. Aandacht en zorg aan een ander geven en dat het zo belangrijk is om iets voor een ander te betekenen. Ondertussen waren er liedteksten uitgedeeld en bij het tweede optreden van het koor werd er door de zaal naar beste vermogen meegezongen.

En toen was het tijd voor de soep en nadat ook het broodje kroket was geserveerd sprak de voorzitter het slotwoord en wenste alle aanwezigen een gelukkig kerstfeest en een gezond nieuwjaar. Bij het weggaan kreeg elke deelnemer een mooie kerstster mee naar huis.

 


 

 

 

Onder SASA's paraplu !!

 

schuilen vele activiteiten om de senioren van

Angeren actief en gezond te houden.

SASA Angeren

 

zingen wandelen fietsen

koersbal dynamic tennis

bridgen jokeren klaverjassen

yoga tai chi tao meer bewegen

 

 

 

 


 

 

Korting als SASA deelnemer.


Als deelnemer van SASA kunt u soms korting krijgen. Dit geldt onder andere bij:
•    Sportcentrum LACO
Op een abonnement om te gaan sporten bij LACO in Bemmel. Op onze website onder “nieuws” staat de regeling vermeld.

 

 

SASA activiteiten.


Voor diverse activiteiten kan men zich nog melden. O.a. bij koersbal wil men graag nog een of meer teams opstellen. Ook het bridge kan nog deelnemers gebruiken. Ga geruste eens vrijblijvend kijken in het Dorpshuis. Onder “activiteiten” vindt u de dagen en tijden.

 


 


 


 
   

 

 

 

 


 

 

Privacy-statement SASA

 

September 2018

 


 

 

 

De Stichting Actieve Senioren Angeren, hierna te noemen “SASA”, verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

 

SASA streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een stichting als SASA. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy-statement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

 

Van wie verwerkt SASA persoonsgegevens?

SASA verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Deelnemers aan activiteiten die door SASA georganiseerd worden, begeleiders en docenten van deze activiteiten en docenten.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur is verantwoordelijk en specifiek de secretaris. Bereikbaar via email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Waarvoor verwerkt SASA persoonsgegevens?

Om ingeschreven te kunnen worden bij SASA als deelnemer aan  door SASA georganiseerde activiteiten, aan de slag te gaan als begeleider of docent, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

 

Activiteiten-deelnemers, docenten, vrijwilligers en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het deelnemen gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten. Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven.

 

Verwerkt SASA bijzondere persoonsgegevens?

Nee, SASA verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van de stichting: de deelname aan activiteiten. SASA draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

 

 

Hoe gaat SASA met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

 

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Degene die belast is met de administratie kan de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook bestuursleden  kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket, o.a. de penningmeester.

 

De autorisatiestructuur binnen de administratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

SASA wisselt geen persoonsgegevens uit.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

SASA conformeert zich hiervoor aan de wettelijk geldende voorschriften.

 

Kan ik zien welke gegevens SASA van mij verwerkt?

Elke activiteitendeelnemer, begeleider en docent heeft recht op inzage in de persoonlijke deelnemerschap gegevens die SASA verwerkt. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SASA kunt u terecht bij het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SASA streeft naar een zo actueel mogelijk privacy-beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Op de website van SASA is altijd het meest recente statement beschikbaar.